Документ за Акциони план стратегије образовања са фокусом на наставни предмет Информатика и рачунарство у основним школама

logo_pdis

О значају и месту информатике и информационих технологија у савременом друштву не треба посебно говорити, али свакако треба указати да би друштво могло даље да напредује неопходно је да сви чланови друштва прате напредак у ИКТ и примењују га у животу. Примена информационих технологија је све већа у свим областима живота:

·          електронске комуникације

·          електронско издаваштво

·          електронска трговина и пословање

·          банкарство и финансије

·          здравство

·          саобраћај и транспорт

·          туризам

·          културна баштина

·          едукација и електронско учење

Све ово указује на потребу веће афирмације предмета Информатика и рачунарство о његовој неопходности у савременом друштву и подизања нивоа информатичких знања и вештина код ученика и запослених у образовању.

Тренутна ситуација је таква да се информатика у основним школама реализује кроз наставни предмет Техничко и информатичко образовање који је обавезан и изборни предмет Информатика и рачунарство.

Споља гледано, рекло би се сасвим довољно као у савременим друштвима. Међутим, на овај начин је Минстарство просвете, науке и технолошког развоја само формално задовољило потребу за изучавање рачунарских тема. Да би ученици основних школа у Србији пратили све убрзанији развој рачунарских и информационих технологија, Минстарство просвете, науке и технолошког развоја у наставни предмет Техничко образовање имплементира и информатичко образовање.

Свесни чињенице да информатичка знања, која ученици добијају кроз наставни предмет Техничко и информатичко образовање, нису довољна, на шта су указивали наставници из средњих школа, уводи се изборни предмет Информатика и рачунарство. План и програм овог предмета стално се иновира тако да се усаглашава са савременим трендовима и узрастом деце. Уочава се да су циљеви предмета Информатика и рачунарство у основним школама у потпуности у сагласности са основним циљевима образовања. Отуда и изненађује чињеница да постоји контрадикторност, а коју нико од надлежних не објашњава, у вези циљева савременог образовања са једне стране и статуса овог предмета у основним школама, са друге стране.

Проблем је што је то предмет у групи изборних предмета, а ученици у овом узрасту немају довољно сазнања која су им знања и вештине потребне за наставак образовања и стицање савремених компетенција. Због статуса необавезног изборног предмета, оцењивање је у пракси формално, јер оцена не улази у просечну оцену ученика и ни на који начин не утиче на даље школовање. Последица тога је да ученици, као и неки запослени, предмет не схватају довољно озбиљно и значајно. Сама чињенца да оцена из Информатике не улази у просек њима казује да је то нешто што није битно и за шта не треба да се много труде.

 

У нашем друштву прилично је заступљен став да свако ко користи рачунар, самим тим што већ уме да користи рачунар истовремено значи и да сасвим довољно познаје информатику, па с тим скоро да и није потребно да се стичу нова знања и вештине из ове области у току школовања кроз редован и обавезан предмет.    

Овај став се у последње време у нашој јавности често илуструје примером да “данашња деца већ знају да пронађу све што им треба путем интернета (Google-лују) и скоро сва већ имају свој профил на друштвеној мрежи Facebook“.

Стручна јавност у области рачунарства и информатике углавном има сасвим супротан став и сматра да је у том узрасту све то само вид углавном корисне забаве, која свакако има и позитивне, али и велики број негативних ефеката, посебно због разних могућности и видова злоупотребе малолетне деце, док је права намена и циљ рачунара у могућностима решавања разних проблема уз њихову помоћ.

Раније је примена рачунара била усмерена у научно-техничке сврхе и послове а сада она подразумева: обраду текста, цртежа, слика, звука, анимације, видео записа, електронске комуникације, електронске системе база података, мултимедијалне примене, програмирање, пројектовање, научно-техничке прорачуне, управљање, електронско учење, забаву и разоноду...

Постоји још једна нелогичност што су у свим основним школама оформљене „Дигиталне учионице“ намењене учењу информатике и осталих наставних предмета на интерактиван и деци занимљив начин у условима за учење које имају и њихови вршњаци у Европској Унији. Министарство за телекомуникације и информационо друштво је у оквиру пројекта Дигитална Србија реализовало пројекат Дигитална школа који омогућује да све школе у Србији имају исте услове за образовање. Оваква примена ИКТ у образовању и унапређење образовања на овај начин сигурно води до информационог друштва. Међутим, показало се да ове кабинете користе већином наставници информатике. Остали наставници их у мањој мери користе због недовољне информатичке писмености. Мора се инсистирати, како на информатичком образовању ученика тако и на оспособљености наставника за коришћење савремених информационих технологија приликом извођења наставе.

Посебан проблем је тренутна систематизација образовних профила наставника који имају права да предају предмет Информатика и рачунарство у основној школи. То су скоро сви профили природно научних факултета. Наше је мишљење да предмете са информатичким садржајима треба да предају особе које су стекле одговарајуће информатичко академско звање.

Последњих година директори у основним школама, суочивши се са све већим електронским протоком информација и информатичким захтевима, као и набавком већег броја рачунара, ангажовали су информатичаре јер су били потребни и за одржавање рачунарске опреме, локалне мреже, школског сајта, ЕИС-а, помоћ рачуноводству, библиотеци и остале редовне информатичке послове у кабинетима и администрацији школе. Све ове послове информатичари раде преко норме часова без икакве надокнаде и тешко да би иједна школа сада могла да функционише без њиховог ангажовања.

 

Наши захтеви су:

1.      Да се наставни предмет Техничко и информатичко образовање раздвоји на два посебна обавезна предмета. Да се новоустановљени обавезни предмет Информатика и рачунарство, уместо досадашњег изборног предмета уведе као обавезни у основном образовању од петог до осмог разреда. У оквиру овог предмета треба да се изучавају наставни садржаји који се односе на: оперативни систем, интернет, мултимедијалне презентације, обраду текста, табеларне калкулације, основе програмирање и алгоритма и осталих наставних садржаја  који се већ обрађују у изборном предмету Информатика и рачунарство. У оквиру предмета Техничко образовање треба и даље изучавати савремене апликативне програме за цртање и пројектовање као и роботику и аутоматику. Овим поступком би се разрешила тренутна конфузност да се исти наставни садржаји изучавају у оквиру обавезног предмета Информатичко и техничко образовање и изборног предмета Информатика и рачунарство.

2.      Да наставу предмета Информатика и рачунарство реализују наставници који су стекли академско информатичко звање. Ово би осигурало неопходне предуслове за квалитетно извођење наставе и промоцију рачунарства и информатике на професионалном нивоу.

3.      Да се настава из предмета Информатика и рачунарство изводи по групама од највише 15 ученика, уз принцип индивидуалног коришћења рачунара од стране ученика на часу.

4.      Да оцена из овог предмета улази у просечну оцену успеха ученика како би се ниво знања и вештина довео до одговарајућег нивоа постигнућа.

Образложење:

Овај предлог треба прихватити из следећих разлога:

1.        Информатичка писменост по свом значају у савременом друштву све је ближа значају класичне писмености и због тога је и у новој Стратегији образовања сагледана као осма компетенција.

2.        Информатичке технологије постају пресудан фактор за потенцијал једне земље као и велика извозна шанса.

3.        Државе у окружењу пратећи модерне трендове образовања, припремају се да уведу предмет „Информатика и рачунарство“ као обавезан предмет који би постојао од првог разреда основне школе, почев од школске 2012/2013 године.

4.        Део информатичких садржаја који се изучава у оквиру обавезног предмета Техничко и информатичко образовање, не омогућава стицање основне информатичке писмености што је предвиђено новим Законом о основном образовању, чланом 22, став 4 (Исходи).

5.        По садашњем наставном плану и програму, предмет „Техничко и информатичко образовање“ реализоваће се тако што ће ученици три недеље бити у кабинету технике, а тек сваке четврте недеље ће бити у кабинету информатике. Тиме нису испуњени основни дидактички принципи:

•       трајност усвојеног знања,

•       постепеност и систематичност.

6.        Изборни предмет Основи информатике и рачунарства у многим школама се и не нуди, тако да је ученицима ускраћено стицање основне информатичке писмености, која им је неопходна у даљем школовању.

7.        Неоспорна је и чињеница да се разликује методика извођења наставних садржаја у кабинету за техничко образовање и у кабинету информатике.

8.          Методички је неисправно да две потпуно различите компетенције, као што су техничка и информатичка, у процесу оцењивања буду вредноване једном збирном оценом. Погрешна је и сама полазна основа да тако различите компетенције буду обухваћене у оквиру једног предмета.

Из наведених разлога неопходно је раздвојити предмет „Техничко и информатичко образовање“ на два независна предмета. Овим раздвајањем, обезбедили би се основни дидактички принципи континуираности и научности.

Желимо да истакнемо да су предлози Педагошког друштва информатичара Србије резултат озбиљне стручне расправе наших чланова и сарадника, наших колега са дугогодишњим искуством у педагошком раду.

Педагошко друштво информатичара Србије већ дуже време организује разна истраживања, трибине, округле столове, уводи и промовише нова такмичења ученика основних и средњих школа, промовише и имлементира у пракси системе за електронско учење. Сваку активност користимо за анализу доступних статистичких података које користимо као основу за конструктивна решења и предлоге, а све у циљу подизања квалитета наставе и мотивисаности ученика.

На крају желимо да истакнемо да је наше удружење прошле године активно учествовало у организацији округлих столова на тему ''Унапређење ИТ у Србији'' заједно са нашим партнерима из Регионалне привредне коморе Ниш, Привредне коморе Србије и Војвођанског ИКТ кластера. Закључци са ових округлих столова су поред носиоца законодавне и извршне власти, послати и Вашој респектабилној организацији.

Из закључака се јасно види значај предмета Информатика и рачунарство у образовном систему Србије, као и потребу да се овај предмет подигне на виши квалитативни ниво почевши од основне школе, како би касније кадрови који излазе из средњих и високошколских образовних институција имали значајну улогу у развоју ИКТ сектора и привреде у целини. Користимо прилику да вам закључке са тих скупова још једном проследимо.

 


Прилози:

Стратегија 2020

ПДИС: Документ за Акциони план стратегије образовања са фокусом на предмет Информатика и рачунарство у основним школама

PDIS_Strategija_IKT_OS_120505.pdf