Pravilnici

НОВИ ПРАВИЛНИЦИ

Нови Правилници који су објављени 7.11.2012., а ступају на снагу 15.11.2012.

ПРАВИЛНИК О СТЕПЕНУ СТРУЧНЕ СПРЕМЕ И ВРСТИ ОБРАЗОВАЊА НАСТАВНИКА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ