Konferencija Slobodan softver u nastavi, 30.01.2016, Sremski Karlovci 2016

Razlozi za održavanje konferencije

UPIS-logo

Udruženje profesora informatike je 2010.g. sprovelo istraživanje u osnovnim školama u Srbiji pod naslovom “IKT U NASTAVI ŠKOLA U SRBIJI, PREGLED STANJA, PERSPEKTIVE RAZVOJA”.

Tada je na pitanje “O čemu najviše vodite računa pri kupovini računara?”  svega 8.5% ispitanika je navelo postojanje instaliranog licenciranog softvera za odlučujući faktor pri kupovini novog računara. Iako je donekle razumljivo da neki drugi faktori, kao što je kvalitet hardvera, cena računara i slično, imaju prioritet, ovoliko mali procenat je po našem mišljenju poražavajući i zahteva da se na njega obrati pažnja.     Čini se da kod nas u školama nema dovoljno razumevanja o karakteristikama i vrstama licenci koje definišu uslove upotrebe određenog softvera.  Nastavnici i drugi korisnici često misle da je licenca po prirodi stvari dokumkent koji restriktivno definiše upotrebu softvera od strane vlasnika softvera. 

Međutim, licenca koja određuje uslove upotrebe slobodog softvera zasniva svoje odredbe na sledećim slobodama korisnika softvera:

1. Pravo da se koristi neki program za bilo koju namenu

2. Pravo da se proučava kako neki program radi i promeniti po svojoj želji.  Preduslov za ovo pravo je da je otvoren programski kod softvera.

3. Pravo da se redistribuira program drugim korisnicima.

4. Pravo da se redistribuira program sa vašim modifikovanim programskim kodom. Na ovaj način možete pomoći široj zajednici da koriste vašu modifikovanu verziju. Preduslov za ovo pravo je da je otvoren programski kod softvera.

Više informacija o slobodnom softveru možete naći na sajtu Fondacije za slobodan softver.

GNU GPL i druge kompatibilne licence su zasnovane na garanciji gore navedenih prava što je posebno pogodno za sve ljude, aposebnou nastavi jer omogućava da učenici slobodno proučavaju softver, menjaju ga i u socijalnoj interakciji taj softver slobodno razmenjuju bez straha da će njihova aktivnost imati pravne posledice usled restriktivnih licenccnih zahteva vlasničkog softvera.

Primena slobodnog softvera u nastavi je moguća ako se nastavnici i uprave škole ohrabre i obuče kako da koriste slobodan softver u pedagoškom radu, kreiranju informacijske infrastrukture škole i u drugim administrativnim, upravnim i poslovnim aktivnostima škole.

Da bi postigli ovaj cilj odlučili smo da pokrenemo inicijativu za organizovanje konferencija o primena slobodnog softvera u nastavi, koja bi okupila nastavnike osnovnih i srednjih škola u Srbiji i drugih institucija koje se bave pedagoškim radom kako bi se ova važna tema predstavila svima koji bi mogli primenjivati slobodan softver u nastavi i drugim aktivnostima škola.

Prva konferencija se održala 01. i 02. decembra 2012.g. u Novom Sadu.  Na konferenciji je prezentovan veliki broj radova koji su objavljeni u Zborniku radova sa konferencije.

UPIS je nakon konferencije nastavio svoj rad u podršci nastavnicima da primene slobodan softver u nastavi.  udruženje građana Linux centar sa finansijskom podrškom Ministarstva spoljne i untrašnje trgovine i telekomunikacija Republike Srbije realizuju projekat pod nazivom ''Kreiranje nastavnih sadržaja korišćenjem slobodnog softvera'', koji se realizovao u obliku takmičenja.  Na ovom takmičenju je prijavljen veliki broj radova koji svedoči o tome da su nastavnici prihvatili slobodan softver u nastavi te da je potreban detaljniji razvoj metoda primene slobodnog softvera u nastavi.

Primetili smo da je potrebna veća podrška u primeni slobodnog softvera u nauci pa smo uz finansijsku podršku Centra za promociju nauke pokrenuli projekat o primeni slobodnog softvera u nauci.  Realizacije projekta uključuje i organizaciju konferencije koja će se održati u Karlovačkoj gimnaziji 30.01.2016.g. u Sremskim Karlovcima.

Konferencija_Slobodan_Sw_2016_Najava1

Prilog:

Izvor: UPIS, Slobodan softver za škole