ЗУОВ: Упутствo за примену иновираних наставних програма за гимназију

PISMO_ZA_INOVACIJU_PROGRAMA_ZA_GIMNAZIJU-_con_1 

Документ у ПДФ формату:

Правилник о наставном плану и програму за гимназију 2012

ЗАВОД ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ

ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Центар за развој програма и уџбеника

Број: 2653/11

9.1.2012. године

Б е о г р а д

Фабрисова 10

ев/мб

 

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ

                                                                                                                  11 000 БЕОГРАД

                                                                                              Немањина 22–26

ПРЕДМЕТ:   Упутствo за примену иновираних наставних програма за гимназију

 

На основу вашег захтева број 611-00-3448/2011-03 од 28. 11. 2011. године, а у складу са одредбом члана 19. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09 и 52/11), обавештавамо вас да су стручне службе Завода припремиле упутство за примену иновираних наставних програма за гимназију,  које вам достављамо у штампаној и електронској форми.

Прилог:

            Упутство за примену иновираних наставних програма за гимназију

            (у штампаној и електронској форми).

 

С поштовањем,

                                                                                                               ДИРЕКТОР

          Проф. др Шћепан Ушћумлић

 


Упутство за примену иновираних наставних програма за гимназију

Иновирање наставних програма за гимназију не представља реформу овог сегмента образовања, већ прелазну фазу која претходи примени нових програма, конципираних на основу усвојених стратегија развоја образовања и посебних стандарда постигнућа.

Полазишта у иновирању програма су Закон о основама система образовања и васпитања,  реформисани наставни програми за основну школу и Стандарди постигнућа за крај основног образовања и васпитања. Тиме је остварено повезивање са претходним  нивоом образовања. У припреми иновираних програма учествовао је велики број стручњака, превасходно наставника који су пренели своја искуства из непосредног рада са ученицима на реализацији  постојећих  гимназијских програма.

Општи циљ образовања и васпитања у гимназији усклађен је са циљевима образовања и васпитања наведеним у Закону о основама система образовања и васпитања. У њему је тежиште на општем развоју ученика, стицању функционалних знања, овладавању вештинама, формирању ставова и вредности, као и унапређивању различитих врста писмености.

По први пут се као циљ образовања и васпитања у гимназији наводи и подршка развоју међупредметних компетенција. Међупредметне компетенције су резултат активности које се остварују у настави свих предмета током целокупног гимназијског образовања. Међупредметне компетенције обезбеђују ученицима успешно сналажење у свакодневном животу и раду.

Иновирани су програми за сва четири разреда гимназије општег типа, природно-математичког и друштвено-језичког смера.

Постојећи уџбеници за гимназију могу се и даље користити јер су најмање интервенције извршене у садржајима наставних програма. Иновације се, пре свега, огледају у измењеним циљевима и задацима наставних предмета и начину остваривања програма.

Основне карактеристике иновираних наставних програма

Циљеви и задаци наставних предмета су усклађени са општим циљевима образовања и васпитања у гимназији и међупредметним компетенцијама и, самим тим, њихов фокус је измештен са стицања знања на развој различитих компетенција (знања, ставови, вредности, вештине), које имају већу употребну вредност како у професионалном тако и личном животу ученика. Листа задатака по предметима је богатија, посебно са аспеката образовања и васпитања који се односе на: развијање осећања припадности сопственој нацији и култури и допринос очувању и неговању мултикултуралности; развијање сарадње и солидарности између припадника различитих социјалних, етничких и културних група; примену нових информационо-комуникационих технологија; развијање свести о значају одрживог развоја, заштити и очувању природне и животне (друштвене) средине; унапређивање вештина и способности за проналажење, анализу и примену информација; унапређивање вештине активног, функционалног и кооперативног учења и развијaње мотивације за самостално учење; развијање способности за учење и образовање током целог живота и укључивање у међународне образовне и професионалне процесе.

Садржаји програма за већину наставних предмета су иновирани, али у различитој мери. Највише промена у програмским садржајима учињено је због нових научних сазнања, техничко-технолошких достигнућа, геополитичких промена у свету. У садржајима програма нема више теорија које су одбачене, назива земаља које више не постоје и сл. Уколико су додати нови садржаји, они представљају допуну постојећим тематским целинама и не оптерећују додатно програм. Интервенције у овом делу програма укључују и нова дидактичко-методичка решења.

Начини остваривања програма измењени су са циљем да се пружи подршка остваривању иновираних циљева и задатака који нису више фокусирани само на стицање знања. За њихово остваривање, посебно за остваривање међупредметних компетенција, изузетно је важно како се ради са ученицима; како се они оспособљавају да критички мисле, сарађују и раде у тиму, самостално проналазе информације из различитих извора, аргументовано дискутују и доносе одлуке; како се подстичу да сами процењују сопствена постигнућа. И овај део програма измењен је у различитој мери за поједине наставне предмете. Циљ интервенције је подстицање активне наставе, веће партиципације ученика у образовном процесу и употребе савремених техничких средстава.

За наставу страног језика припремљен је нови наставни програм само за први разред, а програми за други, трећи и четврти разред су иновирани. Потреба за припремом новог наставног програма за предмет страни језик у првом разреду гимназије произашла је из чињенице да је школске 2001/02, односно 2006/07. године промењен наставни план и програм за овај предмет у основном образовању и васпитању.  У основној школи уче се два страна језика и то:

  • Страни језик, као обавезан наставни предмет, од првог до осмог разреда, са по два часа недељно, што износи 570 часова и на основу тог броја часова ученици би требало да на завршетку основног образовања и васпитања достигну ниво А2+/Б1 према Заједничком европском оквиру за живе језике;
  • Страни језик, као обавезан изборни предмет, од петог до осмог разреда, са по два часа недељно, што износи 280 часова и на основу тог броја часова ученици би требало на завршетку основног образовања и васпитања да достигну ниво А1 или почетак нивоа А2 према Заједничком европском оквиру за живе језике.

Постојећи наставни програми страног језика постали су неодговарајући, пре свега по нивоу захтева и садржајима, за генерацију ученика која школске 2011/12. године уписује први разред. То значи да се у гимназији од ове школске године у првом разреду  морају примењивати нови наставни програми за страни језик (енглески, француски, руски, немачки, италијански, шпански), који су припремљени за девету, односно пету годину учења језика. За други, трећи и четврти разред гимназије сукцесивно ће се припремати нови наставни програми.

Највеће промене у садржају извршене су у програму за предмет рачунарство и информатика и то за сва четири разреда, у складу са савременим научним и технолошким захтевима. То је било неопходно, јер су се у међувремену догодиле велике промене у овој области, многи садржаји су у техничко-технолошком смислу застарели и није било могуће направити мале интервенције а задовољити захтев за развој информатичке писмености ученика. У иновираном програму за први, други, трећи разред опшет типа и оба смера и четврти разред друштвено-језичког смера гимназије, додате тематске целине представљају напредан оквир садржаја старог програма, без нарушавања реализације наставног плана и програма у току ове школске године. Због специфичности иновираног програма за четврти разред природно-математичког и општег смера, примена иновираног програма се препоручује почев од школске 2012/13. године.

Ово упутство је смерница наставницима да на што ефикаснији начин преброде прелазак са старог на иновирани програм, без нарушавања логичног следа у стицању знања из информационих технологија код ученика свих разреда. Посебно скрећемо пажњу наставницима на промене у начинима остваривања програма. Узимајући у обзир чињеницу да се прелазак на иновиране програме дешава у току школске године и да је реализација наставних планова и програма у току, у приложеној табели је дат преглед тематских целина које је неопходно завршити по старом програму, након чега је прелазак на иновиране програме прецизиран и оријентационим бројем часова по теми.

Разред

Тип гимназије

Тематске целине које треба реализовати по старом програму

Тематске целине које треба реализовати по иновираном програму

I

сви типови гимназије

·         Рачунарство и информатика

·         Рачунарски системи

·         Оперативни системи

·         Текст-процесор (16)

·         Увод у мрежне информационе технологије (2)

·         Интернет (12)

·         Слајд-презентације (12)

II

сви типови гимназије

·         Обрада цртежа на рачунару

·         Обрада слика на рачунару

·         Израда презентација

·         Мултимедија (6),

·         Напредно коришћење интернета (6)

·         Рад са табелама (18).

III

сви типови гимназије

·         Решавање проблема помоћу рачунара

·         Увод у програмски језик Pascal

·         Апстракције података и једноставни типови података

·         Наредбе и изрази

·         Наредбе гранања

·         Наредбе за понављање (петље)

·         Програми засновани на прозорима (1+1),

·         Увод у развојно окружење програмског језика (2+2),

·         Компоненте избора и контејнерске компоненте (2+3),

·         Наредбе за организацију циклуса (2+3),

·         Опис класе (5+3),

·         Тип низа (5+3).

(НАПОМЕНА: Завршити програмске циклусе по старом програму , а затим прећи из програмског језика Паскал у визуелно окружење које такође користи овај програмски језик (Turbo Pascal и Delphi или Free Pascal и Lazarus Project). Увод у развојно окружење обрадити на примерима програма који су већ рађени у Паскалу.)

IV

природно-математички и општи смер

·         Све тематске целине које су предиђене старим програмом за четврти разред

(Објашњење: Због специфичности програма примена иновираног програма се препоручује почев од школске 2012/13. године)

IV

друштвено- језички смер

·         БАЗЕ ПОДАТАКА

·         Локалне рачунарске мреже (6)

·         Веб технологије (4)

·         Дизајн статичких веб страна (Увод у HTML и CSS) (10)

·         Рад са готовим веб дизајн решењима (CMS - Content Management System) (8)

                                                                                                        ДИРЕКТОР

      Проф. др Шћепан Ушћумлић

 


Извор: ЗУОВ

ПДИС Инфо