RAČUNARSTVO I INFORMATIKA

II razred

oba tipa gimnazije

(60 časova vežbi godišnje)

1. Rad sa tabelama

- Osnovni pojmovi (prikupljanje podataka, njihovo tabelarno i grafičko prikazivanje na razne načine, kao i čitanje i tumačenje takvih prikaza).

- Osnovni pojmovi o programima za rad sa tabelama (struktura dokumenta, formati datoteka).

- Podešavanje radnog okruženja (palete alatki, prečice, lenjir, pogled, zum...)

- dodavanje, brisanje, premeštanje i preimenovanje radnih listova

- Tipovi podataka.

- Unošenje podataka u tabelu (pojedinačni sadržaji ćelija i automatske popune)

- podešavanje dimenzija, premeštanje, fiksiranje i sakrivanje redova i kolona

- unošenje formula sa osnovnim aritmetičkim operacijama, koristeći reference na ćelije

- kopiranje formula, relativno i apsolutno referenciranje ćelija

- funkcije za: sumiranje, srednju vrednost, minimum, maksimum, prebrojavanje, zaokruživanje

- logičke funkcije

- formatiranje ćelija (broj decimalnih mesta, datum, valuta, procenat, poravnanje, prelom, orijentacija, spajanje ćelija, font, boja sadržaja i pozadine, stil i boja rama ćelije)

- sortiranje i filtriranje

- namena različitih tipova grafikona, prikazivanje podataka iz tabele pomoću grafikona

- podešavanje izgleda stranice dokumenta za štampanje (orijentacija papira, veličina, margine, prelom, uređivanje zaglavlja i podnožja, automatsko numerisanje strana)

- pregledanje dokumenta pre štampanja, automatsko štampanje naslovnog reda, štampanje opsega ćelija, celog radnog lista, celog dokumenta, grafikona i određivanje broja kopija, štampanje dokumenta.

2. Računarska grafika

- Uvod u računarsku grafiku

- Načini predstavljanja slika u računaru - vektorska i rasterska grafika

- Karakteristike računarske grafike - rezolucija i broj boja

- Klasifikacija programa za rad sa računarskom grafikom

- Formati datoteka

- Ulazne i izlazne grafičke jedinice

- Primer programa za kreiranje i obradu rasterske grafike

- Uvoz slike sa kamere i skenera

- Osnovne korekcije slike

- Promena rezolucije slike i formata datoteke

- Optimizacija za veb

- Organizovanje foto-albuma.

- Štampanje rasterske grafike.

- Alati za crtanje.

- Palete boja.

- Efekti, maske, isecanje, brisanje, kopiranje delova slike, podešavanje osvetljenosti, kontrasta itd.

- Retuširanje i foto-montaža

- Dodavanje teksta.

- Izrada GIF-animacije.

- Primer programa za kreiranje vektorske grafike

- Podešavanje radnog okruženja.

- Crtanje osnovnih grafičkih elemenata - objekata.

- Transformacije objekata.

- Kombinovanje objekata.

- Dodavanje teksta.

- Kombinacija rasterske i vektorske grafike.

- Slojevi.

- Globalni pregled crteža.

- Štampanje vektorske grafike.

3. Multimedija

- Načini predstavljanja zvuka u računaru.

- Osnovni formati zapisa zvuka (WAV, MP3, MIDI,...)

- Programi za reprodukciju zvučnih zapisa

- Primer programa za snimanje zvuka

- Načini predstavljanja video-zapisa u računaru

- Osnovni formati video-zapisa

- Programi za reprodukciju video zapisa

- Uvoz video zapisa sa digitalne kamere

- Primer programa za montažu video zapisa (kombinacija slike, videa i zvuka)

- Postavljanje video zapisa na veb

4. Napredno korišćenje interneta

- Veb aplikacije za rad sa dokumentima (rad "u oblaku", engl. cloud computing). Deljenje dokumenata na vebu

- Blog

- Viki-alat

- Elektronski portfolio

 

Izvor: Paragraf.Net

PDIS Info