Правилник о измени Правилника о наставном плану и програму за гимназије PG 18/2013

Извор: "Службени гласник РС - Просветни гласник", бр. 18/2013 од 30.10.2013. године

Преузимање документа: DOC

NPP_2013_14_R3_Racunarstvo_informatika_Izmene_PG_18_131030_s001


PRAVILNIK

O IZMENI PRAVILNIKA O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU ZA GIMNAZIJU

("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 18/2013)

 
 

Član 1

U Pravilniku o nastavnom planu i programu za gimnaziju ("Službeni glasnik SRS - Prosvetni glasnik", broj 5/90 i "Službeni glasnik - Prosvetni glasnik", br. 3/91, 3/92, 17/93, 2/94, 2/95, 8/95, 23/97, 2/02, 5/03, 10/03, 11/04, 18/04, 24/04, 3/05, 11/05, 2/06, 6/06, 12/06, 17/06, 1/08, 8/08, 1/09, 3/09, 10/09, 5/10, 7/11, 4/13, 14/13 i 17/13), nastavni program predmeta "RAČUNARSTVO I INFORMATIKA" za III razred zamenjuje se novim programom za III razred, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 2

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije - Prosvetni glasnik", a primenjuje se od drugog polugodišta školske 2013/2014. godine.

III razred
(za prirodno-matematički smer, društveno-jezički smer
i opšti tip gimnazije)
(1 čas nedeljno + 30 časova vežbi, 37+30 časova godišnje)

1) Rešavanje problema primenom računara (2 + 0)

- Rešavanje problema primenom računara

- Pojam i karakteristike algoritma

- Kratak pregled razvoja programskih jezika

2) Objektno-orijentisano programiranje (1 + 1)

- Objektno-orijentisano programiranje

- Programi zasnovani na prozorima

a) pojam grafičkog korisničkog interfejsa

b) pojam kontrola i vrste kontrola

3) Uvod u razvojno okruženje programskog jezika (0 + 2)

- Razvojno okruženje i kreiranje aplikacije

- Kreiranje aplikacija

a) etapa dizajna korisničkog interfejsa

b) etapa kodiranja

4) Tipovi podataka (2 + 0)

- Osnovni tipovi podataka

- Tekstualni tip podataka

- Klasa kao tip podataka

- Deklaracija i definicija promenljive

- Konverzije podataka

5) Izrazi i naredbe (2 + 2)

- Izrazi

- Operatori

- Naredbe

6) Kreiranje aplikacija (0 + 4)

7) Naredbe grananja (6 + 4)

- Naredba uslovnog prelaska

- Naredba višestrukog izbora

- Kontrole izbora i kontejnerske kontrole

8) Naredbe za organizaciju ciklusa (6 + 5)

- Brojački ciklus

- Ciklus sa uslovom za ponavljanje na početku

- Ciklus sa uslovom za ponavljanje na kraju

9) Metode (6 + 4)

- Rešavanje problema pomoću metoda

- Prenos parametra

10) Nizovi i datoteke (6 + 4)

*Za proveru znanja predvideti 6+4 časa

NAČIN OSTVARIVANJA PROGRAMA

Pri sastavljanju programa i redosledu tematskih celina vodilo se računa o obezbeđivanju postupnosti u ostvarivanju sadržaja, kao i o psihofizičkim mogućnostima učenika ovog uzrasta. Primere, koji se koriste u realizaciji nastave, treba prilagoditi pojedinačnim smerovima gimnazije.

Realizacija programa računarstva i informatike postiže se dobrom organizacijom nastavnog procesa, što praktično znači:

- racionalno korišćenje raspoloživog fonda časova,

- dobra organizacija praktičnih vežbi na računaru,

- dobar izbor zadataka koji se algoritamski rešavaju.

U pogledu organizacije rada, značajno je obratiti pažnju na sledeće elemente:

- teorijska nastava se izvodi sa celim odeljenjem i, po potrebi, nastavnik praktično demonstrira postupak rešavanja problema uz upotrebu računara. Ukoliko uslovi to dozvoljavaju, preporučuje se izvođenje i teorijske nastave u računarskom kabinetu. Na časovima teorijske nastave učenicima treba objasniti osnovne naredbe i uputiti ih kako da povezuju i primenjuju prethodno usvojena znanja;

- uvežbavanje i praktičan rad izvodi se u računarskom kabinetu, pod kontrolom nastavnika. Učenici izvode vežbe samostalno, uz potrebna uputstva nastavnika o načinu rada, postupcima i fazama. Tokom realizacije vežbe, nastavnik je dužan da pruži sva neophodna dodatna objašnjenja kao i potrebnu pomoć svakom učeniku. Svaka vežba mora imati tačno utvrđen cilj i zadatak koji se saopštava učenicima;

- za izvođenje vežbi odeljenje se deli na dve grupe. Ocenjivanje učenika treba obavljati sistematski u toku školske godine. Elementi za ocenjivanje treba da budu usmene provere znanja, rezultati rada na računarskim vežbama, kao i ukupan učenikov odnos prema radu. Nastavnik je u mogućnosti da proveru znanja vrši i kroz najviše dva jednočasovna pismena zadatka, po jedan u svakom polugodištu.

Pri realizaciji programa treba imati na umu da se učenici ne školuju za profesiju programera, već se insistira na razvijanju sposobnosti učenika da potpuno, precizno i koncizno definišu probleme i moguće postupke za njihovo rešavanje. Sticanje znanja i veština iz ove oblasti omogućiće učenicima da što lakše i efikasnije rešavaju probleme sa kojima će se susretati u toku daljeg školovanja, budućem profesionalnom radu i svakodnevnom životu.

Danas svi računari imaju operativni sistem sa grafičkim korisničkim interfejsom (programi zasnovani na prozorima) i učenici intenzivno koriste računare sa takvim softverom. Potrebno je da se kod svih učenika razvije svest o tome kako je kreiran softver koji koriste i kakav sve softver može da se kreira da bi se određeni problemi rešili pomoću računara. Kroz ovaj predmet potrebno je izgraditi dobru osnovu za dalju nadogradnju znanja iz programiranja za one učenike koji će se kasnije, tokom školovanja na fakultetu, time više baviti.

Uz svaku tematsku celinu dat je orijentacioni broj časova za njeno ostvarivanje. Predlog broja časova koji je dat uz nastavne teme je orijentacioni i nastavnik može napraviti preraspodelu prema sopstvenom mišljenju, a svakako u zavisnosti od sastava učenika u odeljenju tj. od brzine njihovog napredovanja. Takođe je potrebno broj časova prilagoditi mogućnostima i interesovanjima učenika, u zavisnosti od smera gimnazije. Predloženo je da se sve teme (do poslednje: "Nizovi i datoteke") obrade sa svim učenicima, bez obzira na smer koji pohađaju. Ukoliko učenici imaju poteškoća u savladavanju nekih predviđenih tema, predlaže se da se odvoji veći broj časova za njihovo uvežbavanje. Tema "Nizovi i datoteke" je veoma važna, i ukoliko je to moguće, potrebno je da se realizuje sa predviđenim brojem časova. Ukoliko to nije moguće, preporučuje se da učenici bar informativno vide poneki primer i budu upoznati sa problemima koji se rešavaju upotrebom nizova.

Predlaže se da se i tokom časova teorije učenicima prikazuju različiti primeri algoritama i programa jer učenici u ovom uzrastu najbolje uče kroz konkretne primere. U uputstvu za realizaciju programa se u vidu predloga nalaze neki primeri koji mogu da posluže kao ideja za zadatke koji mogu da se rade sa učenicima.

Za realizaciju nastave u računarskom kabinetu potrebno je pripremiti lake i srednje teške zadatke sa detaljnim uputstvom za rešavanje. Pored toga potrebno je pripremiti i slične zadatke, bez rešenja, kroz koje će učenici postepeno razvijati svoje sposobnosti algoritamskog rešavanja problema. Na primer, detaljno objasniti i skicirati rešenje za problem pronalaženja minimuma dva broja, a zatim učenicima dati da samostalno urade maksimum tri broja. Teške zadatke ponuditi samo talentovanim učenicima.

1) Rešavanje problema primenom računara (2 + 0)

- Rešavanje problema primenom računara

- Pojam i karakteristike algoritma

- Kratak pregled razvoja programskih jezika

Kako je informatika jedan od osnovnih instrumenata za razvoj intelektualnih sposobnosti učenika, nezavisno od bilo kog drugog predmeta, kroz nastavu ovog predmeta se očekuje da se učenici upute u tehniku rešavanja problema polazeći od prikupljanja bitnih informacija, njihovog sistematizovanja, čuvanja, obrade pomoću računara i prezentiranja dobijenih rezultata. Posebnu pažnju pokloniti algoritmizaciji - postupku kroz koji učenici treba da steknu navike i veštine u rešavanju raznovrsnih problema (ne samo matematičkih) na sistematičan i precizan način. Programski jezik se ovde koristi samo kao sredstvo za realizaciju algoritma na računaru.

Potrebno je učenicima prikazati kako uz pomoć softvera koji radi na računaru obavljamo različite poslove, tj. kako se razni problemi rešavaju primenom računara. Napraviti jasnu vezu između postavke problema (na primer, potrebno nam je da obradimo podatke sa održanog maturskog ispita), i koraka koji su potrebni da se kreira program na računaru koji će da reši taj problem (na primer, program u koji možemo da unosimo imena i bodove učenika, i dobijemo uređenu listu konačnih rezultata).

Učenici treba da se upoznaju sa pojmom i osnovnim karakteristikama algoritma. Algoritam se može neformalno definisati kao konačan niz jednostavnih koraka kojima se opisuje postupak rešavanja određenog realnog problema, tako da se od ulaznih podataka obradom dobijaju izlazni podaci. Nezavisno od buduće realizacije na računaru, prikazati učenicima nekoliko primera algoritama kao nizova koraka koje je potrebno uraditi da bi se došlo do rešenja. Za prirodno-matematički smer gimnazija je, na primer, moguće ovde prikazati Euklidov algoritam za pronalaženje najvećeg zajedničkog delioca (ukoliko su učenici dobri matematičari) ili prikazati neki od primera iz života. Na primer, kulinarski recept: u njemu se jasno razlikuje šta je ulaz (potrebni sastojci), šta je obrada (precizno opisan postupak kuvanja) a šta izlaz (gotovo jelo).

Objasniti šta je programiranje i dati kratak istorijat programiranja, vrste programskih jezika i pomenuti koji sve pristupi i tendencije postoje u svetu u toj oblasti.

Kako je ova tema teorijska i planirana je za časove teorije, paralelno sa njom je moguće učenike već uvesti u razvojno okruženje na časovima koji se odvijaju u računarskim kabinetima (tema br. 3: "Uvod u razvojno okruženje programskog jezika").

2) Objektno-orijentisano programiranje (1 + 1)

- Objektno-orijentisano programiranje

- Programi zasnovani na prozorima

a) pojam grafičkog korisničkog interfejsa

b) pojam kontrola i vrste kontrola

Programi zasnovani na prozorima (programi sa grafičkim korisničkim interfejsom) su u uskoj, neraskidivoj, vezi sa razvojem objektno-orijentisanog programiranja. Iz tog razloga je neophodno predstaviti učenicima osnovne koncepte objektno-orijentisanog programiranja, bez prevelikog ulaženja u ovu ozbiljnu teoriju.

Osnovni gradivni element prilikom kreiranja aplikacija je objekat. Uočavanjem zajedničkih osobina objekata i njihovih zajedničkih oblika ponašanja dolazimo do šablona za kreiranje objekata koji zovemo klasa. Osnovni članovi klase su atributi(opisuju osobine) i metodi (opisuju ponašanja). Svaka aplikacija u okruženju sa grafičkim korisničkim interfejsom se gradi od objekata nekih gotovih klasa. Na primer, klase Forma, Dugme, Polje za unos teksta... Ti objekti nazivaju se kontrole.

Učenici treba da se upoznaju sa principom rada sa objektima, tj. da nauče kako se grade aplikacije i da nauče da koriste objekte gotovih klasa (Forma, Dugme, Polje za unos teksta, Klasa za rad sa grafikom...). Nije predviđeno da se pokriju naprednije teme iz objektno-orijentisanog programiranja, kao što je samostalno kreiranje klasa.

Tok aplikacije je usmeren događajima (na primer, otkucaj časovnika u računaru). Događaji su najčešće akcije korisnika (klik na dugme, prevlačenje mišem preko forme i sl.). Aplikacija reaguje na određenu akciju ukoliko je isprogramiran odgovarajući metod aktivnog prozora aplikacije kojim se obezbeđuje obrada tog događaja.

3) Uvod u razvojno okruženje programskog jezika (0 + 2)

- Razvojno okruženje i kreiranje aplikacije

- Kreiranje aplikacija

a) etapa dizajna korisničkog interfejsa

b) etapa kodiranja

Pokazati učenicima razvojno okruženje izabranog programskog jezika. Objasniti razvojno okruženje, elemente radne površine, projekat, kako se projekat kreira i čuva na računaru.

Prilikom kreiranja aplikacija mogu se uočiti dve etape koje se prepliću: etapa dizajna korisničkog interfejsa i etapa kodiranja. Objasniti učenicima ovaj postupak. Upoznati učenike sa osnovnim kontrolama. Objasniti osnovno o tome kako funkcioniše programiranje vođeno događajima (osnovno o metodama, događajima, programiranju reakcije na događaj).

U etapi dizajna korisničkog interfejsa se na formu dodaju kontrole (dugme, polje za unos teksta, časovnik i dr.) i druge komponente. Možemo menjati stanja postavljenih objekata (tekst, boja teksta, boja pozadine). Aplikacije su vođene događajima. Potrebno je napisati za svaki događaj, čiju realizaciju želimo obezbediti, metod (niz naredbi) za obradu događaja. Na primer, pritiskom na dugme na kojem piše "Crvena", promeniti boju pozadine forme u crvenu, a pritiskom na dugme na kojem piše "Plava", promeniti boju forme u plavu.

Kreirati neke jako jednostavne aplikacije sa grafičkim korisničkim interfejsom. Voditi računa o tome da učenici još uvek nisu prešli teme br. 3 i 4: "Tipovi podataka" i "Naredbe i izrazi", ali da već imaju neko znanje o objektno-orijentisanom programiranju sa časova teorije i znaju da pristupe atributima objekata i pozovu metode, tj. izmene stanja objekata. Na primer, promene boju pozadine forme ili promene tekst koji piše na dugmetu.

4) Tipovi podataka (2 + 0)

- Osnovni tipovi podataka

- Tekstualni tip podataka

- Klasa kao tip podataka

- Deklaracija i definicija promenljive

- Konverzije podataka

Svakom aplikacijom obrađuju se podaci. Tipom podatkaje određen prostor potreban za njegovo registrovanje i skup akcija koje se nad njim mogu izvršavati. Prikazati osnovne tipove podataka, tekstualni tip, kao i osnovno o definiciji klase (složeni tip podataka).

Promenljivaje ime (identifikator) memorijske lokacije u kojoj aplikacija čuva vrednost. Imenovanje podataka u aplikaciji i definisanje tipa kojem oni pripadaju postižemo deklaracijom promenljivih. Insistirati da se učenici od prvih programa, radi njihove bolje čitljivosti, navikavaju da za imena promenljivih koriste osmišljena imena, odnosno imena koja asociraju na vrstu informacije koja se u njima čuva.

Ako želimo da dodelimo vrednost promenljivoj, koristimo operator dodele. Postoje situacije u kojima je potrebno izvesti konverziju iz jednog tipa podataka u drugi. Na primer, kroz polje za unos teksta se unosi tekst koji želimo da konvertujemo u broj (ukoliko je to moguće) da bismo mogli da izvodimo računske operacije nad tim podatkom.

Kako je ova tema teorijska i planirana je za časove teorije, paralelno sa njom je moguće na časovima koji se odvijaju u računarskim kabinetima prikazati kroz aplikacije primere sa ovih teorijskih časova kao i moguće primene (tema br. 6: "Kreiranje aplikacija").

5) Izrazi i naredbe (2 + 2)

- Izrazi

- Operatori

- Naredbe

Niz promenljivih, konstanti i poziva metoda međusobno odvojenih operacijskim znacima nazivamo izrazom. Izrazi mogu da budu prosti (samo konstanta, promenljiva, poziv metoda) ili složeni, sa proizvoljnim brojem operatora i elemenata izraza odvojenih zagradama. Operatori mogu da budu aritmetički, relacijski, logički i tekstualni.

Operacija dodele se vrši tako što se prvo odredi vrednost izraza, a zatim se ta vrednost dodeljuje promenljivoj. Treba voditi računa o tome da promenljive koje učestvuju u izrazu moraju prethodno da budu postavljene na neku vrednost kako bi se vrednost izraza mogla izračunati.

Metod se izvršava tako što se jedna za drugom izvršavaju naredbe navedene u metodu. Način zapisivanja naredbi programskog jezika određen je pravilima propisanim sintaksom tog jezika.

Kako je ova tema teorijska i planirana je za časove teorije, paralelno sa njom je moguće na časovima koji se odvijaju u računarskim kabinetima prikazati kroz aplikacije primere sa ovih teorijskih časova kao i moguće primene (tema br. 6: "Kreiranje aplikacija").

6) Kreiranje aplikacija (0 + 4)

Paralelno sa prethodnim temama br. 3 i 4: "Tipovi podataka" i "Naredbe i izrazi", pokazivati učenicima neke osnovne algoritme i rad sa podacima.

Ovaj deo programa realizovati pre svega kroz algoritme. Potrebno je učenicima objasniti tehnike programiranja da bi mogli da ih primene na bilo koje razvojno okruženje. Naglasiti da je važan pristup, šta su polazni i šta izlazni parametri, moguća višestruka rešenja i mogući problemi.

Jedan od primera koji bi trebalo da se pokaže učenicima je primer kalkulatora. Primer treba da se uprosti tako da učenici mogu lako da ga prihvate. Na primer, kreirati aplikaciju tako da se kroz dva polja za unos teksta unesu dva broja, a nakon klika na dugme aplikacija treba da prikaže njihov zbir. Učenici samostalno za vežbu mogu da prošire ovu aplikaciju tako da mogu da se obavljaju još neke aritmetičke operacije. Treba učenicima skrenuti pažnju šta se dešava ukoliko se u polja za unos teksta unesu karakteri koji nisu cifre. Pokazati kako da se taj problem prevaziđe, na primer, mehanizmom za obradu izuzetaka u izabranom programskom jeziku.

Za primere je moguće uzimati jednostavne matematičke probleme koji su učenicima poznati (izračunaj površinu/obim/zapreminu geometrijskog tela) ili zadatke iz fizike (prevođenje temperature iz Farenhajta u Celzijuse, računanje pređenog puta na osnovu brzine i vremena kretanja i slično). Takođe se preporučuje da su zadaci koji se rade sa učenicima takvi da učenici mogu da vide njihovu praktičnu primenu u svakodnevnom životu. Na primer, preračunavanje iznosa novca iz eura u dinare po datom kursu, računanje cene date težine robe na osnovu date cene po kilogramu, računanje dužine trajanja leta na osnovu vremena poletanja i sletanja i sl.

Mnogi današnji programi (na primer, igrice, softver za projektovanje, softver za obradu slika, softver za obradu rezultata ultrazvuka u medicini...) su bogati grafikom. Moguće je pokazati učenicima kako se radi sa grafikom u izabranom programskom jeziku (crtanje i bojenje različitih oblika - elipsa, pravougaonik, mnogougao...). Preporuka je da se proceni vreme na raspolaganju, sposobnosti i interesovanja učenika i da se na osnovu toga donese odluka o tome u kojoj meri da se rade zadaci sa grafikom. Moguće je u nekim uslovima raditi više grafičkih zadataka, a manje matematičkih zadataka sa brojevima. Sa malim fondom časova koji je na raspolaganju, teško je očekivati da sve grupe zadataka mogu da se pokriju, prema tome treba program prilagoditi po potrebi. Na primer, moguće je kreirati aplikaciju koja će na osnovu unetih dužina stranica trougla računati njegovu površinu (matematički zadatak), ili kreirati aplikaciju u kojoj se nakon korisnikovog klika mišem na formi iscrtava jednakostranični trougao (zadatak sa grafikom). Zadaci sa grafikom navode učenike da razvijaju geometrijske sposobnosti i veštine projektovanja, pored programerskih veština rešavanja problema. Da bi se radilo sa grafikom potrebno je dobro poznavanje koordinatnog sistema i geometrijskih oblika.

7) Naredbe grananja (6 + 4)

- Naredba uslovnog prelaska

- Naredba višestrukog izbora

- Kontrole izbora i kontejnerske kontrole

Naredba grananja se izvršava tako što se na osnovu vrednosti logičkog izraza izvrši jedan od predviđenih nizova instrukcija. Prikazati učenicima primere naredbe grananja, kao i naredbe višestrukog grananja.

Jedan od mogućih primera je algoritam traženja maksimuma dva broja. Od matematičkih algoritama je takođe moguće prikazati problem rešavanja linearne jednačina ah+b=0, koja ima nekoliko slučajeva (kada je a različito od nule, kada su a i b jednaki nuli, i kada je a jednako nuli ali je b različito od nule). Takođe postoje lepi primeri sa datumima koji mogu da se rade sa učenicima. Na primer, na osnovu rednog broja dana prikazati njegov naziv, ili za određeni datum prikazati sledeći. Preporučuju se i zadaci koji imaju primenu u svakodnevnom životu. Na primer, odrediti ocenu koju je dobio učenik na testu ukoliko nam je poznata skala ocenjivanja i broj ostvarenih bodova.

Prikazati kontrole izbora i primere u kojima se one koriste. Na primer, na formi se nalaze kontrole izbora kojima možemo da biramo boju pozadine forme. Izborom određene kontrole, obojiti pozadinu forme. Drugi primer može da bude sa izborom oblika koji se iscrtava na formi (krug, kvadrat, trougao) i izborom njegove veličine (mali, srednji, veliki). Prema potrebi, za učenike društveno-jezičkog smera težište staviti na primere ovog tipa.

8) Naredbe za organizaciju ciklusa (6 + 5)

- Brojački ciklus

- Ciklus sa uslovom za ponavljanje na početku

- Ciklus sa uslovom za ponavljanje na kraju

Naredbom ciklusa se određena grupa naredbi ponavlja više puta. Uzimajući u obzir sintaksu programskog jezika koji se koristi za realizaciju programa, prikazati učenicima različite naredbe za organizaciju ciklusa: brojački ciklus, ciklus sa uslovom za ponavljanje na početku i ciklus sa uslovom za ponavljanje na kraju. Učenici bi trebalo da steknu osećaj o tome u kojim situacijama je potrebno upotrebiti koju naredbu (kada je potreban brojački ciklus, a kada ciklus treba da se zaustavi nakon ispunjenja određenog uslova).

Pored mnogobrojnih zadataka sa brojevima (prikazati sve parne brojeve manje od unetog broja, prikazati sve proste brojeve iz zadatog intervala, izdvojiti najveću cifru koja se pojavljuje u zapisu prirodnog broja, izračunati faktorijel unetog prirodnog broja, i sl.), moguće je ovde prikazati i razne primere sa grafikom ukoliko su se učenici već upoznali sa osnovama rada sa grafikom. Na primer, nacrtati zid čije dimenzije korisnik precizira tako što u jednom temenu dijagonale pravougaone površi pritisne, a u drugom otpusti taster miša, nakon čega se ta pravougaona površ ispuni ciglama (dvostrukim ciklusom se nacrtaju uokvireni crveno-braon pravougaonici). Još jedan primer bi mogla da bude aplikacija u kojoj se po formi iscrta veliki broj pahuljica na različitim pozicijama i različitih veličina.

9) Metode (6 + 4)

- Rešavanje problema pomoću metoda

- Prenos parametra

Metode su nezavisne programske celine kojima opisujemo određene funkcionalnosti objekata, a koje pozivamo i izvršavamo sa različitih mesta i u različito vreme. Akcije koje metode izvršavaju opisane su parametrima. Prikazati osnovni način prenosa parametara, tj. parametri koji služe da se unesu vrednosti u metod. Insistirati kod učenika da, pre same realizacije metode, jasno definišu šta su ulazni podaci (lista parametara), a šta je izlazni podatak (vrednost koju vraća metoda). Napraviti razliku između metoda koje vraćaju neku vrednost i onih koje to ne rade. Prikazati primere i jednih i drugih. Na primer, metoda koji vraća manju od dve vrednosti ima rezultujući podatak, dok metod koji crta automobila na formi nema rezultujuću vrednost. Tokom obrade ove teme je moguće prikazati i drugačije načine prenosa parametara (ulazno/izlazni i izlazni parametri).

Moguće je prikazati neke od primera metoda sa grafikom ukoliko su se učenici već upoznali sa osnovama rada sa grafikom. Na primer, metoda koja crta automobil može da ima kao ulazne parametre: poziciju (h i u koordinate položaja), veličinu, boju automobila, i objekat za rad sa grafikom.

Kao jedan primer moguće je napisati metodu koja ispituje da li je broj prost, tj. nema druge delioce osim samog sebe i broja jedan.

Kao primer iz života, može da se napiše metoda koja na osnovu uloženog novca, godišnje fiksne kamatne stope izražene u procentima i broja godina koje su prošle od trenutka ulaganja, računa novo stanje na štednom računu.

Tokom obrade teme br. 10 "Nizovi i datoteke", pojedine primere uraditi upotrebom metoda. Učenike je moguće upoznati sa metodima mnogo ranije, na primer već kod kreiranja prvih aplikacija. U tom slučaju, tokom obrade tema br. 7, 8, i 9, "Naredbe grananja", "Naredbe za organizaciju ciklusa", "Naredbe za organizaciju ciklusa", poželjno je pojedine primere uraditi upotrebom metoda.

10) Nizovi i datoteke (6 + 4)

Niz sadrži informacije istog tipa, raspoređene u poznatom redosledu. Pojedinačnim elementima niza može se pristupiti proizvoljno, navođenjem imena niza i indeksa elementa (pozicija elementa u nizu).

Zadatke koji se bave nizovima je moguće podeliti u tri grupe: formiranje nizova, obrada podataka koji se nalaze u nizu, i transformacije nizova (izbacivanje ili umetanje elemenata, sortiranje...). Transformacije nizova raditi po potrebi samo u okruženju gde su učenici sa lakoćom savladali ostale teme.

Jedan od načina da se formira niz je na osnovu sadržaja fajla, pa je moguće učenike upoznati sa radom sa datotekama. Kako ovo nije jedini način da se formiraju nizovi, nije potrebno na tome insistirati, već je moguće učenike upoznati i sa drugim zgodnim kontrolama.

Pokazati neke primere rada sa nizovima. Na primer, u fajlu se nalaze plate zaposlenih u nekoj kompaniji. Potrebno je prebrojati koliko zaposlenih zarađuje više od proseka. Potrebno je jednom proći kroz sve elemente niza da bi se odredila prosečna vrednost. U drugom prolasku kroz niz, prebrojati one koji zarađuju više.

Pokazati učenicima upotrebljive mogućnosti u vidu izrade jednostavnih aplikacija kao što su adresar, telefonski imenik, program za evidenciju kućne biblioteke, rečnik.

 


 

Резеревни линкови:

Прилози: