Наставни план и програм 2012 - Рачунарство и информатика - 2. разред

 

 

 


 

САДРЖАЈ

САДРЖАЈ. 1

РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА. 2

РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА II разред. 3

1. Рад са табелама. 3

2. Рачунарска графика. 4

3. Мултимедија. 4

4. Напредно коришћење интернета. 4

НАЧИНИ ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА. 5

II разред. 5

1. Рад са табелама. 5

2. Рачунарска графика. 6

3. Мултимедија. 8

4. Напредно коришћење интернета. 8РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА

Циљ и задаци

Циљ наставног предмета рачунарство и информатика је стицање знања, овладавање вештинама и формирање вредносних ставова који доприносе развоју информатичке писмености неопходне за даље школовање, живот и рад у савременом друштву, као и оспособљавање ученика да ефикасно и рационално користе рачунаре на начин који не угрожава њихово физичко и ментално здравље.

Задаци наставе рачунарство и информатика су да ученици:

1.развију свест о неопходности коришћења рачунара у свакодневном животу и раду и значају информатике за функционисање и развој друштва;

2.овладају коришћењем програма за обраду текста и табеларних података и креирање докумената у коме су интегрисани текст, слика и табела;

3.ефикасно користе програмски језик заснован на прозорима за решавање различитих проблема у даљем образовању, професионалном раду и свакодневном животу;

4.стекну знања потребна за подешавање параметара оперативног система на нивоу корисничког интерфејса, коришћење могућности оперативних система и система датотека конкретног оперативног система;

5.разумеју принципе функционисања интернета, локалних мрежа и оспособе се за коришћење мрежних ресурса, интернет сервиса и система за електронско учење;

6.јачају способност за прецизно и концизно дефинисање проблема; упознају се са алгоритамским начином решавања проблема и основним алгоритмима;

7.развију способности писања програма вођених догађајима и разумеју принципе креирања модуларних и добро структуираних програма;

8.упознају основни концепт и принципе Веб дизајна и Веб програмирања, разумеју логику анимације и овладају њеном употребом у креирању сопствених Веб пројеката;

9.упознају принципе представљања и обраде цртежа и слика на рачунару и овладају техникама коришћења једног од графичких програма за обраду цртежа и слика;

10.упознају начине израде презентација и оспособе се за израду једноставнијих презентација;

11.упознају концепт базе података, њену организацију, коришћење упита за добијање тражених података из базе, прављење извештаја и дистрибуцију података;

12.јачају способност решавања проблема развојем логичког и критичког мишљења;

13.унапреде способности за брзо, ефикасно и рационално проналажење информација коришћењем рачунара, као и њихово критичко анализирање, складиштење и преношење;

14.развију прецизност, рационалност и креативност у раду са рачунаром;

15.унапреде стратегије и технике самосталног учења користећи могућности рачунара и развију спремност за учење током целог живота;

16.на адекватан начин користе предности рачунара и друштвених мрежа у удруживању са другима и покретању акција чији је циљ ширење корисних информација или пружање помоћи и подршке онима којима је то потребно;

17.примене стечена знања и вештине у савладавању програма других наставних предмета;

18.изграде правилне ставове према коришћењу рачунара, без злоупотребе и претеривања које угрожава њихов физичко и ментално здравље;

19.упознају савремена ергономска решења која олакшавају употребу рачунара и изграде спремност за праћење нових решења у области информатичке технологије.

Интернет адресе:

1.ЗУОВ: www.zuov.gov.rs

2.ЗУОВ: Упутствo за примену иновираних наставних програма за гимназију

3.Наставни план и програм 2012 - Рачунарство и информатика

 


РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА
IIразред

оба типа гимназије

(60 часова вежби годишње)

1.Основни појмови (прикупљање података, њихово табеларно и графичко приказивање на разне начине, као и читање и тумачење таквих приказа).

2.Основни појмови о програмима за рад са табелама (структура документа, формати датотека).

3.Подешавање радног окружења (палете алатки, пречице, лењир, поглед, зум...)

4.додавање, брисање, премештање и преименовање радних листова

5.Типови података.

6.Уношење података у табелу (појединачни садржаји ћелија и аутоматске попуне)

7.подешавање димензија, премештање, фиксирање и сакривање редова и колона

8.уношење формула са основним аритметичким операцијама, користећи референце на ћелије

9.копирање формула, релативно и апсолутно референцирање ћелија

10.функције за: сумирање, средњу вредност, минимум, максимум, пребројавање, заокруживање

11.логичке функције

12.форматирање ћелија (број децималних места, датум, валута, проценат, поравнање, прелом, оријентација, спајање ћелија, фонт, боја садржаја и позадине, стил и боја рама ћелије)

13.сортирање и филтрирање

14.намена различитих типова графикона, приказивање података из табеле помоћу графикона

15.подешавање изгледа странице документа за штампање (оријентација папира, величина, маргине, прелом, уређивање заглавља и подножја, аутоматско нумерисање страна)

16.прегледање документа пре штампања, аутоматско штампање насловног реда, штампање опсега ћелија, целог радног листа, целог документа, графикона и одређивање броја копија, штампање документа.


1.Увод у рачунарску графику

2.Начини представљања слика у рачунару - векторска и растерска графика

3.Карактеристике рачунарске графике - резолуција и број боја

4.Класификација програма за рад са рачунарском графиком

5.Формати датотека

6.Улазне и излазне графичке јединице

7.Пример програма за креирање и обраду растерске графике

8.Увоз слике са камере и скенера

9.Основне корекције слике

10.Промена резолуције слике и формата датотеке

11.Оптимизација за веб

12.Организовање фото-албума.

13.Штампање растерске графике.

14.Алати за цртање.

15.Палете боја.

16.Ефекти, маске, исецање, брисање, копирање делова слике, подешавање осветљености, контраста итд.

17.Ретуширање и фото-монтажа

18.Додавање текста.

19.Izrada GIF-animacije.

20.Пример програма за креирање векторске графике

21.Подешавање радног окружења.

22.Цртање основних графичких елемената - објеката.

23.Трансформације објеката.

24.Комбиновање објеката.

25.Додавање текста.

26.Комбинација растерске и векторске графике.

27.Слојеви.

28.Глобални преглед цртежа.

29.Штампање векторске графике.

1.Начини представљања звука у рачунару.

2.Основни формати записа звука (WAV, MP3, MIDI,...)

3.Програми за репродукцију звучних записа

4.Пример програма за снимање звука

5.Начини представљања видео-записа у рачунару

6.Основни формати видео-записа

7.Програми за репродукцију видео записа

8.Увоз видео записа са дигиталне камере

9.Пример програма за монтажу видео записа (комбинација слике, видеа и звука)

10.Постављање видео записа на веб

1.Веб апликације за рад са документима (рад "у облаку", енгл. cloudcomputing). Дељење докумената на вебу

2.Блог

3.Вики-алат

4.Електронски портфолио


НАЧИНИ ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА

 

5.Објаснити основне појмове о програмима за рад са табелама (табела, врста, колона, ћелија,...) и указати на њихову општост у програмима овог типа.

6.При уношењу података у табелу, објаснити разлику између различитих типова података (нумерички формати, датум и време), као и грешке које могу из тога да произађу. Приликом манипулација са подацима (означавања ћелија, кретање кроз табелу, премештање, копирање,...), указати на општост ових команди и упоредити их са сличним командама у програмима за обраду текста.

7.Код трансформација табеле указати на различите могућности додавања или одузимања редова, или колона у табели. Објаснити појам опсега.

8.Код форматирања приказа податка у ћелији, приказати на примерима могућност различитог тумачења истог нумеричког податка (број, датум, време). Такође, нагласити важност доброг приказа података (висине и ширине ћелија, фонта, поравнања) и истицања појединих података или група података раздвајањем различитим типовима линија и бојењем или сенчењем.

9.Указати на повезаност података у табели и могућност добијања изведених података применом формула. Објаснити појам адресе и различите могућности референцирања ћелија. Указати на различите могућности додељивања имена подацима или групама података и предности коришћења имена.

10.Приказати функције уграђене у програм и обратити пажњу на најосновније функције, посебно за сумирање и сортирање.

11.Указати на различите могућности аутоматског уношења података у серији.

12.Посебну пажњу посветити различитим могућностима графичког представљања података. Указати на промене података дефинисаних у табели формулама, и графикону у случају измене појединих података у табели. Указати на могућност накнадних промена у графикону, како у тексту, тако и у размери и бојама (позадине слова, скале, боја, промена величине,...).

13.Указати на важност претходног прегледа података и графикона пре штампања, као и на основне опције при штампању.

Све појмове уводити кроз демонстрацију на примерима. Од самог почетка давати ученицима најпре једноставне, а затим све сложеније примере кроз које ће сами практично испробати оно што је демонстрирао наставник.

Препоручљиво је да се сви нови појмови уведу у првих 12 часова

1.тако што ће ученици радити задатке које је припремио наставник (текстуалним описом задатка или задатом коначном табелом, одштампаном, без увида у формуле)

2.а затим ученицима дати конкретне мале пројекте различите природе: да направе електронски образац (на пример предрачун или нешто слично), прикупљање и обраду података који се односе на успех ученика из појединих предмета, неку појаву или процес из других наставних и ваннаставних области рада и интересовања ученика.

 

 

Форум модула:

1.Модули у гимназијама: Модул 04 – Табеларне калкулације

 

 


Увод у рачунарску графику (препорука: 2 часа)

Објаснити разлику између векторског и растерског представљања слике, предности и недостатке једног и другог начина.

Објаснити основне типове формата слика и указати на разлике међу њима.

Указати на постојање библиотека готових цртежа и слика.

При увођењу појмова растерске и векторске графике, нека ученици на својим рачунарима паралелно отворе прозоре програма за цртање који је у саставу оперативног система и нпр. текст-процесор, рећи им да у оба нацртају елипсу и максимално зумирају, нацртају затим обојени квадрат преко дела елипсе и покушају да га "преместе", при свему томе захтевати од њих да изводе закључке у вези са карактеристикама једне и друге врсте графике.

Направити паралелу између ове две врсте графике у односу на цртеже воденим бојама и колаже од папира.

Код наставне јединице која се односи на формате датотека илустровати конкретним примерима, урађеним од једне фотографије, зумирати слике, поредити величине датотека.

Пример програма за креирање и обраду растерске графике
(препорука: 10 часова)

Припремити за часове дигитални фото-апарат или мобилни телефон са камером и на часу правити фотографије. На претходном часу дати ученицима задатак да донесу фотографије које ће на часу скенирати.

Ученици могу на својим фотографијама да увежбавају технике основних корекција и обраде фотографије:

1.уклањање "црвених очију",

2.ретуширање,

3.фото-монтажу,

4.промену резолуције и формата слике,

5.а затим направе фото-албум свих радова.


Пример програма за креирање векторске графике
(препорука: 8 часова)

Посебну пажњу посветити:

1.пројектовању цртежа (подели на нивое, уочавању симетрије, објеката који се добијају померањем, ротацијом, трансформацијом или модификацијом других објеката итд.),

2.као и припреми за цртање (избор величине и оријентације папира, постављање јединица мере, размере, помоћних линија и мреже, привлачења, углова, итд.).

Код цртања основних графичких елемената (дуж, изломљена линија, правоугаоник, квадрат, круг, елипса) објаснити принцип коришћења алатки и указати на сличност команди у различитим програмима.

Слично је и са радом са графичким елементима и њиховим означавањем, брисањем, копирањем, груписањем и разлагањем, премештањем, ротирањем, симетричним пресликавањем и осталим манипулацијама.

Указати на важност поделе по нивоима и основне особине нивоа (видљивост, могућност штампања, закључавање).

Код трансформација објеката обратити пажњу на:

1.тачно одређивање величине,

2.промену величине (по једној или обе димензије),

3.промену атрибута линија и њихово евентуално везивање за ниво.

 

Посебно указати на разлику отворене и затворене линије и могућност попуњавања (бојом, узорком, итд.).

Указати на важност промене величине приказа слике на екрану (увећавање и умањивање цртежа), и на разлоге и начине освежавања цртежа.

Код коришћења текста указати на различите врсте текста у овим програмима, објаснити њихову намену и приказати ефекте који се тиме постижу.

Код штампања указати на различите могућности штампања цртежа и детаљно објаснити само најосновније.

За увежбавање дати ученицима конкретан задатак да нацртају грб школе, свог града или спортског друштва, насловну страну школског часописа, рекламни пано и сл.

 

 

Форум модула:

1.Модули у гимназијама:
Модул 06 – Обрада слика и израда презентација и публикација

 


Обраду ове теме засновати на искуствима ученика, резимирати њихова знања, запажања и искуства у раду са звуком и видеом.

Направити упоредни преглед неколико програма за репродукцију звука.

При упознавању са основним форматима записа звука, направити паралелу између растерске и векторске графике са једне стране и снимљеног и синтетичког звука са друге стране. Дати ученицима прилику да сниме сопствени глас и репродукују га. Повезати са темом израде презентација у првом разреду и могућношћу снимања нарације уз слајдове.

Направити упоредни преглед неколико програма за репродукцију видео-записа.

Рад са видео-записима засновати на видео радовима ученика направљених на часу или припремљених унапред (у виду домаћих задатака). Потребно је да ученици савладају основне технике монтаже видео материјала, звука, ефеката и натписа.

Посебну пажњу обратити на проблематику ауторских права и етичких норми при коришћењу туђих звучних и видео записа, као и на поштовање права на приватност особа које су биле актери снимљених материјала и тражње њихових дозвола за објављивање.

Форум модула:

Модули у гимназијама: Модул 11 – Мултимедија

 

Веб апликације и дељење докумената (препорука: 6 часова)

Упознати ученике са принципима, предностима и недостацима употребе веб-апликација и радом "у облаку" (енгл. cloud computing). Подстицати ученике на размишљање и наводити да они изводе закључке о овој теми.

Представити ученицима различите системе за рад са веб апликацијама и дељење докумената, а ученицима пружити прилику да раде у једном од њих.

Блог, вики, електронски портфолио (препорука: 6 часова)

Приказати ученицима конкретне примере блога, викија, и електронског портфолија, размотрити могућности примене, ученицима пружити прилику да креирају садржаје и коментаре на вебсајтовима и порталима са слободним приступом или у саставу школског веб-сајта или платформе за електронски подржано учење. Активности осмислити тако да подстичу тимски рад, сарадњу, критичко мишљење, процену и самопроцену кроз рад на часу, примену у другим наставним областима и домаће задатке.

Посебну пажњу обратити на проблематику ауторских права, етичких норми, поштовање права на приватност, правилно писање и изражавање и правила лепог понашања у комуникацији.

 

Интернет адресе:

1.Глобални наставни план за 2. разред гиманазије

2.Оперативни наставни план за 2. разред гиманазије

Форуми:

1.Форум ПКС - Модули у гимназијама

2.Форум ПДИС - Модули у гимназијама

3.Форум еПисмен - Иновирани програм за гимназије

Форум модула:

1.Модули у гимназијама: Модул 13 – Социјални софтвер


Извор: Наставни план и програм 2012 - Рачунарство и информатика

Врх. 1