PDIS Dokumenti

Kontakt udruženja:

 

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Скупштина ПДИС септембар 2013

logo_pdis

Редовна годишња скупштина ПДИС биће одржана у петак 20. септембра 2013. године са почетком у 19:30 сати у Економској школи у Нишу, Мајаковског 2.

 

Скупштина ПДИС 2012

logo_pdis

Редовна годишња скупштина ПДИС биће одржана у среду 05. децембра 2012. године са почетком у 19:30 сати у Економској школи у Нишу, Мајаковског 2.

 

četvrtak, 17 mart 2011 13:57

На основу чланова 21 и 36 Закона о друштвеним организацијама и удружењима грађана (Сл. Гласник СРС бр. 24/82), Скупштина удружења грађана „Педагошко друштво информатичара Србије“ – Ниш је, на седници одржаној 01.05.2007. године у Нишу, усвојила

С Т А Т У Т

ПЕДАГОШКОГ ДРУШТВА ИНФОРМАТИЧАРА СРБИЈЕ

 

 

I. Опште одредбе

Члан 1.

„Педагошко друштво информатичара Србије“ – Ниш је удружење грађана у које се удружују грађани ради остваривања заједничких циљева и задатака утврђених овим Статутом и Законом.

Члан 2.

Назив удружења грађана је „Педагошко друштво информатичара Србије“ – Ниш, у даљем тексту Удружење.

Седиште Удружења је: у Нишу, ул. Александра Медведева бр.14. Електронски факултет, II спрат канцеларија бр.235.

Члан 3.

Удружење има својство правног лица, са правима, обавезама и одговорностима које произлазе из Устава, Закона и овог Статута.

Удружење представља и заступа председник. У случају спречености председника или ако председник није изабран, Удружење представља и заступа председник Управног одбора.

Члан 4.

Удружење има печат округлог облика са ћириличним натписом: Педагошко друштво информатичара Србије – Ниш, пречника 25мм.

Штамбиљ Удружења је правоугаоног облика 30×40мм и у њему је натпис: Педагошко друштво информатичара Србије – Ниш и простор за број деловодника и уписивање датума и места.

Печат и штамбиљ употребљавају се у службеној преписци и другим случајевима у којима се Удружење појављује као правни субјект у дотичном предмету.

За употребу печата и штамбиља одговорни су председник Удружења, секретар или лице које се овласти.

Члан 5.

Своју активност Удружење обавља на подручју целе Србије.

II.  Циљеви и задаци

 

Члан 6.

Удружење подстиче и координира активност својих чланова на остваривању заједни-чких циљева и задатака, у складу са Уставом, Законом о друштвеним организацијама и удружењима грађана и другим законским прописима.

У остваривању циљева и задатака из става 1 овог члана Удружење нарочито:

 • доприноси напретку информатичких и рачунарских наука, њихових примена и популаризацији ових наука;
 • подстиче на научни и стручни рад своје чланове, помаже научна и стручна истраживања у области информатике, рачунарства и њихових примена;
 • бави се питањима наставе информатике и рачунарства у основним школама, у средњим школама, на вишим школама и на факултетима и доприноси унапређењу те наставе;
 • бави се откривањем, неговањањем и развијањем обдарених младих информатичара и програмера;
 • бави се питањима статуса и заштите информатике и информатичара кроз одговарајуће организационе форме.

Своје циљеве Удружење постиже:

 • периодичним скуповима и састанцима на којима се приказују научни, стручни и педагошки радови и реферати о разним проблемима информатичких и рачунарских наука и њихових примена;
 • издавањем за своје чланове часописа и других публикација у области информатичких и рачунарских наука;
 • организовањем разних видова ваннаставних активности за младе информатичаре и програмере (такмичења, летњих и зимских школа, циклуса предавања и сл.);
 • сарађивањем са научним и образовним институцијама за информатику и рачунарство, одговарајућим просветно-педагошким институцијама и другим радним и друштвеним организацијама;
 • сарађивањем са сродним друштвима на територији Србије и са сродним друштвима у другим земљама;
 • кроз активну сарадњу са синдикатима, коморама и сличним организацијама просветних радника;
 • сарадњом са Министарством просвете Србије, Школским управама и другим државним органима;
 • прикупљањем литературе из информатике и рачунарства и њихових при-мена.

У циљу остваривања заједничких потреба и интереса у Удружењу се доносе програми и планови рада, помаже и подстиче стваралаштво.

Члан 7.

Удружење за своје чланове издаје периодичне и појединачне часописе и публикације из области информатике и рачунарства.

Право на издавање ових публикација и часописа Удружење црпи из права аутора сваког појединог прилога да исти умножава и издаје.

Издавачком делатношћу Удружења руководи Издавачки савет.

Издавачки савет формира Управни одбор Удружења, а начин деловања Издавачког савета и целокупног пословања у оквиру издавачке делатности регулише се посебним Правилником о издавачкој делатности Удружења.

III. Односи са другим организацијама

Члан 8.

Удружење остварује сарадњу са стручним и научним организацијама у циљу успе-шнијег и потпунијег остваривања постављених циљева и задатака.

Члан 9.

Удружење се може удруживати у друге облике удруживања, савезе и слично ради остваривања заједничких циљева.

Члан 10.

Удружење може бити члан сродне међународне организације или удружења грађана, ако се то не противи интересима Србије, а у складу са договорима о координацији међународне сарадње друштвених организација и удружења грађана у Србији.

Члан 11.

О приступању Удружења у чланство неке друге организације у земљи или у иностранству одлучује Управни одбор Удружења.

Члан 12.

Удружење може позвати на седнице Скупштине или њених органа представнике других организација, са којима је успостављена сарадња, ради учествовања у разним питањима од обостраног интереса.

IV. Чланство у Друштву

Члан 13.

Чланови Удружења су редовни и почасни и чланови подмлатка.

Редовни члан Удружења може постати сваки грађанин Србије који се бави образовањем, који је дипломирао информатику или рачунарство на вишој или високој школи или се бави информатичким или рачунарским наукама, професионално у оквиру секције или на неки други начин. Редовним чланом Удружења постаје се учлањењем у чланство неке од подружница Удружења или непосредним учлањењем у Удружење.

Редовни чланови Удружења могу бити и страни држављани ако задовољавају услове овог става, уколико то није у супротности са интересима Србије.

Почасни чланови Удружења могу бити грађани Србије које, на предлог Управног одбора, изабере Скупштина Удружења.

Члан 14.

Сви чланови Удружења имају једнака права.

Члановима Удружења не могу се ограничавати права изузев ако је то законом предвиђено.

Члан 15.

Права члана Удружења су:

 • да учествује у планирању, програмирању и остваривању свих активности и делатности Удружења;
 • да бира и да буде биран у органе управљања и друга радна тела Удружења;
 • да буде обавештен о раду Удружења, његових радних тела и органа управ-љања Удружењем;
 • да буде обавештен о материјално-финансијском пословању Удружења;
 • да има чланску карту Удружења.

Обавезе члана Удружења су:

 • да активно учествује у реализацији програма рада Удружења;
 • да извршава одлуке органа управљања Удружења;
 • да редовно плаћа чланарину.

Висину, намену и расподелу чланарине и остале одлуке у вези са чланством доноси Управни одбор Удружења.

Почасни чланови Удружења су ослобођени плаћања чланарине.

Образац чланске карте Удружења прописује Управни одбор Удружења.

О члановима Удружења се води евиденција у складу са одговарајућом одлуком Управног одбора Удружења.

Члан 16.

Чланство у Удружењу престаје:

 • иступањем из чланства по сопственој жељи;
 • искључењем из чланства.

Услови за искључење из чланства, као и друге дисциплинске мере дефинишу се посебним Дисциплинским правилником Удружења.

 1. V. Јавност рада

 

Члан 17.

Рад Удружења је јаван.

Јавност рада Удружења огледа се у:

 • упознавању чланова Удружења и шире јавности са припремама, доношењем и извршавањем програма и планова рада, финансијског и осталог материјалног пословања, са усвојеним одлукама органа управљања и радних тела Удружења, са припремама и одржавањем стручних, научних, радних скупова, седница и сл;
 • правовременом, потпуном и истинитом обавештавању јавности о раду Удружења;
 • доступности свих информација средствима јавног информисања.

Обавештења представницима штампе, радија и телевизије може давати председник Удружења, или неки други члан Удружења који буде за то овлашћен од стране Управног одбора Удружења.

Члан 18.

У циљу обавештавања јавности и потпунијег информисања чланова у Удружењу се може издавати неко од гласила: информатор, билтен, новине, часописи и слично; такође  Удружење може издавати електронске билтене и организовати интернет сајт Удружења.

VI.              Органи управљања

 

Члан 19.

Органи Удружења су:

 • Скупштина
 • Управни одбор
 • Надзорни одбор
 • Извршни одбор
 • Председник Удружења

 

Делатност Удружења може се одвијати у секцијама и то:

 • Секција за наставу информатике у основној школи
 • Секција за наставу информатике у средњој школи
 • Секција за наставу информатике у високом образовању

 

Скупштина Удружења формира комисије које ће се бавити одређеним питањима:

 • Комисија за наставу информатике и такмичења ученика у основној школи
 • Комисија за наставу информатике и такмичења ученика у гимназијама
 • Комисија за наставу информатике и такмичења ученика у средњим стручним школама
 • Комисија за наставу информатике у високом образовању
 • Комисија за научни рад и стручно усавршавање наставника и професора

Свака стална комисија има најмање 3 члана од којих је бар један члан Управног одбора.

СКУПШТИНА

 

Члан 20.

Највиши орган управљања у Друштву је Скупштина Удружења.

Скупштину Удружења чине:

 • делегати регистрованих подружница које бирају редовни чланови Удружења и то по један делегат на сваких започетих 30 редовних чланова Удружења;
 • чланови Управног одбора;
 • чланови Надзорног одбора;
 • почасни чланови Удружења.

Управни одбор Удружења је обавезан да пре сваке Скупштине на основу тачне евиденције о чланству донесе Одлуку о структури делегата Скупштине.

Члан 21.

Редовна Скупштина Удружења одржава се сваке године, с тим што је сваке друге године Скупштина изборна. Одлуку о одржавању Скупштине доноси Управни одбор Удружења. Редовна Скупштина се, по правилу, одржава у току зимског школског распуста.

Рад Скупштине регулише се Пословником о раду Скупштине Удружења.

Председник, Управни одбор и Надзорни одбор подносе Скупштини писмене изве-штаје о раду Удружења у протеклом периоду. Скупштина доноси одлуке о извештајима и даје разрешницу председнику, Управном и Надзорном одбору на заседањима приликом којих им истиче мандат.

Управни одбор је дужан да најмање две недеље пре одржавања Скупштине обавести чланове Удружења о њеном одржавању и предложи дневни ред.

Скупштина је пуноважна ако јој присуствује више од половине делегата дефини-саних Одлуком Управног одбора из члана 20. овог Статута. Одлуке Скупштине су пуноважне ако је за њих гласало више од половине присутних чланова Скупштине.

Своје одлуке Скупштина доноси јавним гласањем. Избор председника Удружења може се обавити и тајним гласањем уколико се за то Скупштина изјасни.

Члан 22.

Ванредна Скупштина Удружења одржава се на захтев Управног одбора, Извршног одбора, најмање пет подружница или најмање 50 потписаних чланова Удружења.

Предлагач ванредне Скупштине Удружења је дужан да упути предлог Управном одбору који садржи предлог дневног реда Скупштине и достави материјал за предложене тачке дневног реда.

Процедура сазивања и одржавања ванредне Скупштине идентична је процедури сазивања и одржавања редовне Скупштине Удружења.

Члан 23.

Скупштина Удружења врши следеће послове:

 • усваја Статут односно одлуку о изменама и допунама Статута;
 • усваја Пословник о свом раду;
 • разматра и усваја извештаје председника, Управног и Надзорног одбора Удружења;
 • доноси дугорочне планове рада Удружења;
 • бира председника Удружења;
 • бира чланове Управног одбора Удружења – представнике делатности Удружења
 • на предлог подружница именује чланове Управног одбора Удружења – представнике подружница;
 • бира Надзорни одбор Удружења;
 • усваја финансијски план и завршни рачун Удружења;
 • доноси одлуку о евентуалном престанку рада Удружења;
 • доноси решења о молбама, приговорима и жалбама чланова Удружења у другом степену;
 • именује или бира представнике Удружења у разним телима или својом одлуком за то овлашћује друге органе и тела Удружења;
 • врши и друге послове који проистичу из закона и овог Статута.

 

Члан 24.

Уколико редовној седници Скупштине не присуствује већина њених чланова, седница Скупштине се одлаже и заказује се нова која се одржава у року не краћем од 30 дана и не дужем од 60 дана са истим дневним редом.

УПРАВНИ ОДБОР

 

Члан 25.

Орган управљања Удружењем који руководи радом Удружења између две Скупштине је Управни одбор.

Управни одбор чине:

 • делегати подружница, и то по један представник на сваких започетих 100 редовних чланова Удружења, с тим да свака подружница која има више од 30 чланова у Управном одбору има најмање једног представника;
 • по један представник сваког од облика активности Удружења (научни рад, наставни рад, стручни рад, ваннаставне активности, математичка такми-чења, рачунарска такмичења и издавачка делатност) – укупно 7 чланова које бира Скупштина Удружења.

Мандат свих чланова Управног одбора траје четири године.

Управни одбор из свог састава бира председника Управног одбора. Његов мандат траје две године и истиче избором новог председника Управног одбора.

Председник Управног одбора руководи радом Управног одбора.

Управни одбор бира заменика председника Управног одбора и секретара Управног одбора. Њихов мандат траје колико и мандат Управног одбора.

Члан 26.

Управни одбор врши следеће послове:

 • усмерава рад Удружења;
 • стара се о спровођењу одлука, закључака и препорука Скупштине Удружења;
 • даје иницијативу за измене и допуне Статута;
 • управља имовином Удружења;
 • усваја извештај о раду и програм рада Удружења;
 • прати рад других органа управљања и радних тела Удружења и даје пред-логе за унапређивање њиховог рада;
 • прати и усмерава рад подружница Удружења;
 • остварује сарадњу са сродним организацијама у земљи и иностранству и доноси одлуке о ступању у чланство таквих организација;
 • стара се о заштити ширих интереса и чувању службених тајни;
 • решава у првом степену о молбама, примедбама и жалбама чланова Удружења;
 • врши и друге послове који проистичу из закона и овог Статута.

Седнице Управног одбора сазива председник Управног одбора. Оне се одржавају најмање два пута годишње, према плану рада Управног одбора, а могу бити сазване и на захтев председника Удружења или Надзорног одбора Удружења.

Управни одбор пуноважно одлучује ако седници присуствује већина његових чланова, а одлуке се доносе већином гласова присутних чланова Управног одбора.

НАДЗОРНИ ОДБОР

 

Члан 27.

Надзорни одбор Удружења има три члана.
Чланове Надзорног одбора бира Скупштина Удружења.

Надзорни одбор за свој рад непосредно одговара Скупштини Удружења.
Мандат Надзорног одбора Удружења је четири године.

Радом Надзорног одбора руководи председник, којег из свог састава бира Надзорни одбор.

Члан 28.

Надзорни одбор Удружења врши следеће послове:

 • контролише примену одредаба овог Статута и других нормативних аката Удружења;
 • контролише материјално-финансијско пословање Удружења;
 • стара се о заштити имовине Удружења;
 • стара се о заштити права чланова Удружења;
 • предузима неопходне мере у циљу заштите пословања Удружења и спречавања свих врста злоупотреба функција и других штетних појава у раду Удружења;
 • врши и друге послове који проистичу из закона и овог Статута.

 

Члан 29.

Чланови Надзорног одбора могу присуствовати седницама Управног одбора.

Надзорни одбор је дужан да о утврђеним повредама Статута и других нормативних аката обавести Управни одбор или Скупштину Удружења.

Надзорни Одбор има право да остварује увид у финансијску и другу документацију и друге податке у циљу утврђивања чињеничког стања о пословању у Друштву.

ПРЕДСЕДНИК УДРУЖЕЊА

 

Члан 30.

Председник Удружења непосредно руководи радом Удружења, заступа и представља Удружење пред трећим лицима. Бира га Скупштина Удружења и мандат му траје две године, с тим да исто лице не може имати више од два узастопна мандата.

Изборе за председника Удружења расписује Управни одбор

Кандидати за председника Удружења су обавезни да изложе своје програме.

Избор председника се врши на Скупштини тајним гласањем. Избор председника Удружења може се обавити и јавним гласањем уколико се за то Скупштина изјасни.

Кандидат за председника Удружења је изабран ако је за њега гласало више од половине присутних чланова Скупштине.

У случају да има више од два кандидата и ако ниједан кандидат у првом кругу гласања не добије потребну већину, у други круг гласања улазе кандидати са рангом гласова 1. и 2.

Уколико и у другом кругу ниједан од кандидата не добије потребну већину, поступак гласања се понавља за кандидата који је у другом кругу добио већи број гласова.

Ако и тада председник не буде изабран, поступак се понавља на новој седници Скупштине, која се припрема по истој процедури и мора се одржати у року који није краћи од 3 нити дужи од 6 месеци.

У периоду до избора председника Удружења његову функцију врши председник Управног одбора Удружења.

Члан 31.

Председник Удружења врши следеће послове:

 • одговара за законитост рада и материјално-финансијско пословање Удружења;
 • непосредно спроводи одлуке, закључке и препоруке Скупштине и Управног одбора и Извршног одбора Удружења;
 • координира рад свих органа управљања Удружења и службе за обављање стручних и административних послова Удружења;
 • представља и заступа Удружење пред трећим лицима;
 • предлаже Управном одбору састав Извршног одбора Удружења и руководи радом Извршног одбора;
 • има право и обавезу да обустави од извршења све одлуке органа управ-љања Удружења за које оцени да су у супротности са законским прописима, Статутом и другим нормативним актитима Удружења и покрене поступак за њихово преиспитивање;
 • врши и друге послове који проистичу из закона и овог Статута.

 

Члан 32.

Председнику Удружења мандат може престати пре истека времена на које је биран у случају оставке или опозива.

Одлуку о прихватању оставке усваја Управни одбор и у таквом случају Управни одбор бира вршиоца дужности председника Удружења. Мандат вршиоца дужности председника траје до прве седнице Скупштине Удружења.

Иницијативу за опозив може покренути Управни или Извршни одбор или најмање пет подружница Удружења.

Одлуку о опозиву доноси Скупштина Удружења.

У случају опозива председника Удружења примењује се члан 27. став 6. и 7. овог Статута.

ИЗВРШНИ ОДБОР

 

Члан 33.

Извршни одбор је орган непосредног руковођења радом Удружења.

Извршни одбор Удружења чине председник Удружења и 6 чланова (укупно 7 чланова).

Састав Извршног одбора предлаже председник Удружења, а бира га Управни одбор.

Мандат Извршног одбора траје две године, а за свој рад Извршни одбор одговара Управном одбору.

Члан 34.

Извршни одбор врши следеће послове:

 • спроводи одлуке, закључке и препоруке Скупштине и Управног одбора Удружења;
 • управља имовином Удружења;
 • доноси пословнике и правилнике којима се регулише рад појединих облика активности Удружења и службе за стручно и административно пословање;
 • непосредно руководи радом свих облика деловања Удружења и службом за стручно и административно пословање;
 • предлаже мере и подноси предлоге материјала за чије су доношење надле- жни Скупштина и Управни одбор;
 • врши избор радника за обављање стручних и административних послова и доноси одлуке о престанку радног односа ових радника;
 • врши и друге послове који проистичу из закона и овог Статута.

Председник Удружења је по функцији председник Извршног одбора. Он руководи радом Извршног одбора. Извршни одбор ради у седницама. Седнице Извршног одбора сазива председник, а за пуноважност одлучивања неопходно је да седници присуствује већина чланова. Одлуке Извршног одбора се доносе већином гласова присутних чланова.

 

 

VII. ПодруЖнице

Члан 35.

Основна организациона јединица Удружења је подружница. Статус подружнице могу имати и сва на законит начин регистрована удружења чланова Удружења.

Подружнице своје постојање и активност региструју код надлежног територијалног органа. Оне имају статус правног лица.

Удружење води регистар подружница.

Члан 36.

Рад, акти, стицање и трошење средстава подружнице Удружења се врши у складу са овим Статутом и другим нормативним актима Удружења.

Члан 37.

Организација рада и пословање подружница и удружења чланова Удружења која имају статус подружнице усклађено је са организацијом рада и пословањем Удружења. Ова питања се регулишу посебним правилником који доноси Управни одбор Удружења.

 1. VIII. ПОДМЛАДАК УДРУЖЕЊА

 

Члан 38.

Удружење има Подмладак који чине ученици основних и средњих школа и студенти.

Циљеви оснивања Подмлатка Удружења су:

 • да популарише информатику и рачунарство међу ученицима и студентима;
 • да се ученици и студенти оспособе за коришћење информатичких средстава и литературе;
 • да се ученици и студенти образују и оспособе за коришћење резултата информатичких и рачунарских наука;
 • да се ученици и студенти припреме за чланство и рад у Удружењу;
 • да се у основним и средњим школама побољша и прошири рад из информатике и рачунарства и интензивира рад информатичких секција и секција за рачунарство.

Рад, чланство и остале појединости о Подмлатку Удружења уређују се одлукама које усваја Управни одбор Удружења, а спроводе надлежни органи и тела Удружења.

 1. IX. Обављање стручних и административних послова

 

Члан 39.

Ради обављања стручних, административно-техничких, финансијских и других стал-них послова Удружење може имати раднике запослене на неодређено и одређено време. Избор ових радника врши Управни одбор. Одлуку о престанку рада ових радника доноси Управни одбор.

Систематизацију и опис радних места доноси Управни одбор и она су саставни део  Правилника о пословању стручне и административне службе Удружења.

Члан 40.

Приликом обезбеђивања средстава за бруто личне дохотке, основну и заједничку
потрошњу, у Удружењу ће се примењивати основе и мерила о овим питањима која се примењују у сродним научно-стручним друштвима и образовно-васпитним организаци-јама, према посебном колективном уговору за одговарајућу групацију.

X.  Средства Удружења

 

Члан 41.

За остваривање циљева и задатака Удружења обезбеђују се материјално-финансијска средства до којих се долази и која се троше само на начин прописан законом, овим Статутом и другим пратећим актима.

Члан 42.

Удружење стиче средства и материјална добра из:

 • доприноса својих чланова;
 • дотација фондова и разних предузећа и других организација;
 • поклона и легата;
 • издавањем публикација у оквиру Удружења;
 • котизација од семинара;
 • других извора прихода.

 

Члан 43.

Финансијски план и завршни рачун доноси Управни одбор Удружења сваке кале-ндарске године.

Расположива финансијска средства распоређују се финансијским планом по наменама у складу са циљевим, задацима и програмом рада за наредну календарску годину.

Чланови Удружења се на пригодан начин, у току првог тромесечја сваке календарске године обавештавају о начину прибављања и коришћења расположивих средстава.

Члан 44.

За закониту употреба средстава по финансијском плану Удружења одговоран је председник Удружења као наредбодавац или лица на која је, посебном одлуком Управног одбора, проширено овлашћење располагања средствима Удружења.

XI.  Јавна признања

 

Члан 45.

Удружење даје јавна признања на више начина:

 • избором за почасног члана Удружења;
 • избором за заслужног члана Удружења;
 • додељивањем повеља Удружења приликом јубилеја Удружења;
 • предлагањем чланова за признања која додељују Република Србија, градови или региони у Србији и разне организације и институције у Србији.

Почасном члану и заслужном члану Удружења додељују се одговарајуће повеље. Одлуку о додељивању ових признања доноси, Управни одбор Удружења. Одлуку о додељивању повеље Удружења истакнутим активистима доноси надлежни орган управљања подружнице.

XII.  Измене и допуне Статута

 

Члан 46.

Иницијативу за измене и допуне Статута могу покренути:

 • Управни одбор Удружења;
 • Надзорни одбор Удружења;
 • Извршни одбор Удружења;
 • група од најмање 5 подружница или удружења која иамају статус Подружнице;
 • најмање 50 потписаних чланова Удружења.

Иницијатива се доставља Извршном одбору Удружења који, ако прихвати иницијативу, припрема Нацрт измена и допуна Статута.

Нацрт Статута Удружења разматра Управни одбор Удружења који у форми Предлога Статут доставља Скупштини на изјашњавање.

Ако се иницијатива не прихвати, о томе се доставља образложен одговор подносиоцу предлога.

У случају измена и допуна Статута Удружења лице које представља и заступа Удружење дужно је да у року од 15 дана обавести о томе надлежни орган управе ради промене докумената у одговарајућем регистру.

 

XIII.  Престанак рада Удружења

 

Члан 47.

Удружење може престати са радом ако такву одлуку донесу чланови Удружења или се трансформише у неки други облик организовања информатичара на територији Републике Србије.

Одлука о овоме доноси се личним изјашњавањем чланова или одлуком Скупштине Удружења.

Саставни део одлуке о престанку рада Удружења је и прописивање поступка који ће се применити са свим видовима средстава којима Удружење у том тренутку располаже.

Члан 48.

У случају престанка рада Удружења лице које је представљало и заступало Удружење дужно је да у року од 15 дана обавести о томе надлежни орган управе ради брисања Удружења из регистра.

У случају престанка рада Удружења, ван његове трансформације у неки други облик, који је уједно и правноимовински следбеник, имовина Удружења ће припасти Црвеном крсту Србије.

 

XIV. Прелазне и завршне одредбе

 

Члан 49.

Избор органа управљања Удружења конституисаће се и донети неопходна акта за рад у року од 60 дана од регистрације Удружења.

Члан 50.

Овај Статут ступа на снагу даном доношења и примењиваће се од дана овере код надлежног органа управе.

Члан 51.

Статут је усвојен личним изјашњавањем чланова Удружења, и проглашен је на оснивачкој Скупштини Удружења, одржаној дана 1.05.2007.год. у периоду од 8,00 до 11,00 сати у просторијама Електронског факултета у Нишу